Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo bên nhà cung cấp.